1. sjednica općinskog vijeća – 18.07.2013.g.

   REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

    OPĆINA DRAGANIĆ

     OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA:    021-05/13-01/13
URBROJ: 2133/08-05/01-13-1
Draganić,  09.srpnja 2013.godine

Na temelju članka 34. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije, broj 18/13) i članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije, broj 21/09, 34/12  i 18/13) sazivam

 1. sjednicu Općinskog vijeća Općine Draganić

        dana 18. srpnja 2013. godine ( četvrtak)

    u 18,00 sati u Maloj vijećnici

sa sljedećim prijedlogom

D n e v n o g   r e d a

 1. Polaganje prisege vijećnika gosp. Anđelka Misir
 2. Aktualni sat
 3. Davanje suglasnosti na  Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje

djelatnosti sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine

Draganić.

 1.  Davanje suglasnosti  na Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje

djelatnosti pražnjenja i odvoza otpadnih voda  na području Općine  Draganić.

5          Imenovanje stručnog povjerenstva  za provedbu postupka dodjele koncesije

 1.        Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova  Komisije za Statut, Poslovnik i

normativnu djelatnost

 1. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije

8          Pijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, planiranje i

razvoj

 1.  Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti

10 .      Prijedlog Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke i pritužbe

 1.    Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provođenje

postupka  odabira najpovoljnije ponude za izradu idejnog projekta „ Parkiralište kod

mrtvačnice.

12        Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Draganić

 1. Obavijest o otvaranju računa na Općinu Draganić
 2. Odluka o plaći i drugim pravima načelnika iz radnog odnosa
 3. Odluka o naknadi zamjeniku načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
 4. Izvješće o Planu Prijama za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa  u

Jedinstveni  upravni odjel Općine Draganić za 2013. godinu

 1.  Razno.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Josip Jazvac