4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ, 29.LISTOPADA 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA:   021-05/13-01/20
URBROJ: 2133/08-05/01-13-1
Draganić,  21. 10.2013. godine

Na temelju članka 34. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“, broj 18/13) i članka 17. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić („Glasnika Karlovačke županije“, broj 21/09, 34/12 i 18/13) sazivam

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Draganić

za utorak 29. listopada 2013. godine s početkom rada

u 18 sati u prostoru zgrade Općine Draganić, Draganići 10 ( Velika vijećnica) 

          Predlažem sljedeći dnevni red:

– odgovori na vijećnička pitanja ( dostavljanje materijala u pisanom obliku i usmeni odgovori)

–  vijećnička pitanja (aktualni sat)

  1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća 
  2. Verifikacija zapisnika sa 1. izvanredne sjednice Općinskog vijeća. 
  3. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice (telefonska sjednica) Općinskog vijeća( Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića „ DIDI“Mrzljaki 1)

    

  4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Draganić za 2013. godinu, donošenje 
  5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2013.god., donošenje
  6. Izvješće o visini troškova lokalnih izbora i izbora općinskog načelnika i zamjenika načelnika

    

  7.  Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola s  područja općine Draganić u razdoblju  listopad – prosinac 2013. godine, donošenje

    

 1. Očitovanje o prenošenju vlasništva i upravljanje komunalnih vodnih građevina koje su u   vlasništvu Općine Draganić na javnog isporučitelja  tvrtku Vodovod i kanalizacija d.o.o., 
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, donošenje 

   

   

  10.      Odluka o objavljivanju JAVNOG POZIVA zainteresiranim građanima za

  obavljanje poslova čišćenja snijega i leda u sezoni 2013/2014 godini, donošenje

  11.       Informacija o utvrđenoj cijeni malčanja javnih površina na području Općine Draganić

  12.       Informacija o poduzimanju aktivnosti za geodetsku izmjeru k.o. DRAGANIĆ

  13.       Informacija o obilježavanju 104-og rođendana gospodina Barkovića.

  14.      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o manifestaciji „Dani Draganića 2013.“

  15.      Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Draganić,

  donošenje

  16.     Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi troškova vijećnicima i članovima Poglavarstva i

  članovima radnih tijela Općine Dragnić, donošenje

  17.     Izmjena i dopuna Pravilnika o radu, (informacija)

  18.     Imenovanje  po dva člana u radna tijela Općinskog vijeća i to u:

  – Odbor za proračun i financije, dva člana

  – Odbor za gospodarstvo, planiranje i razvoj, dva člana

  – Odbor za društvene djelatnosti, dva člana

  19.      Imenovanje predstavnika Općine Draganić u županijsko partnersko vijeće

  20.      Odluka o podmirivanja svih obveza prema Općini u svrhu ostvarivanja prava na subvencije.

  21.      Imenovanje Stožera za zimsku službu u sezoni 2013/2014.

  22.      Razno

   

  Materijale dostavljamo priložene pozivu. Molimo za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javite na telefon 715-136.

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

   

                                                                     Josip Jazvac