7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ, 25. VELJAČE 2014.

REPUBLIKA   HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/14-01/01
URBROJ: 2133/08-05-14-1
Draganić,  25. veljače 2014. g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13.) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13/), sazivam

 

7.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u utorak, 25. veljače  2014. g.

u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

1.         Izvješće Mandatne komisije o prestanku mandata članu Općinskog vijeća

2.         Izvješće Komisije za izbor i imenovanja o zamjeni člana Općinskog vijeća

3.         Aktualni sat

4.         Usvajanje Zapisnika sa  6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Draganić

5.         Odluka o komunalnom redu (2. čitanje)

6.         Odluka o komunalnoj naknadi

7.         Odluka o komunalnom doprinosu

8.         Odluka o grobljima

9.         Odluka o komunalnim djelatnostima

10.       Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora

11.       Odluka o postupku bagatelne nabave

12.       Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava

13.       Odluka o grbu i zastavi Općine Draganić

14.       Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u

2014.

15.       Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Draganić

16.       Odluka o davanju suglasnosti općinskom načelniku  za potpisivanje sporazuma o

naknadi troškova izmjene Prostornog plana za potrebe izrade tehničke dokumentacije

dionice željezničke pruge Hrvatski Leskovac- Karlovac sa HŽ Infrastrukturom d.o.o.

Zagreb

17.       Zaključak o usvajanju kalendara događanja za 2014.g.

18.       Obavijest o javnom pozivu za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Karlovačke  Županije u 2013. godini

19.       Prijedlog za raspisivanje Javnog poziva  za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić

za 2013. godinu

20.       Prijedlog za imenovanje ovlaštenog  mrtvozornika za područje Općine Draganić

21.       Zamolba gospođe Josipe Ozmec  za sufinanciranje obrta za čuvanje djece –dadilja.

22.       Prijedlog za dopunu članova radne skupine za izradu Razvojne strategije Općine

Draganić

23.       Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta

24.       Obavijest Ministarstva zdravlja o obvezi donošenja i provedbi Programa mjera

suzbijanja patogenih mikroorganizama i štetnih glodavaca (dezinfekcija, dezinsekcija i

deratizacija)

25.       Obavijest o Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca

26.       Zaključak o formiranju građevinske čestice po zahtjevu Mateša Mije, Goljak 8/b,

Draganić.

27.       Izvješće Ministarstva socijalne politike i mladih vezano za rad za opće dobro

28.       Obavijest o završenom Javnom natječaju za zakup poslovnog prostora Draganići 6

29.       Razno

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Josip Jazvac,v.r.