Dnevni red za 31. sjednicu Općinskog vijeća Draganić

REPUBLIKA   HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/17-01/05
URBROJ: 2133/08-05-17-1
Draganić,  09. ožujka 2017.  g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) (Glasnik Općine Draganić 4/15) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13) i („Glasnik Općine Draganić“ 4/15), sazivam

31.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u četvrtak 16. ožujka  2017. g.

u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

sa sljedećim prijedlogom

D n e v n o g   r e d a

 1. Aktualni sat
 2. Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća
 3. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika (srpanj – prosinac 2016. g.)
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2016. g.
 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.
 6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2016. g.
 7. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. g.
 8. Izvješće o izvršenoj prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Draganić za 2016. g.
 9. Izvješće Nadzornog odbora Komunalnog Društva Draganić d.o.o. za 2016. g.
 10. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Draganić
 11. Zamolba za ukidanje svojstva javnog dobra u Vrbancima
 12. Razno

Predsjednik  Općinskog vijeća
Josip Jazvac