Poziv na 11. sjednicu Općinskog vijeća Draganić

REPUBLIKA   HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/14-01/24
URBROJ: 2133/08-05/04-14-1
Draganić,  5. rujna 2014. g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13), sazivam

11.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u petak, 12. rujna  2014. g.

u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

sa sljedećim prijedlogom

D n e v n o g   r e d a

Predlažem sljedeći dnevni red:

–  vijećnička pitanja (aktualni sat)

  1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
  2. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika
  3. Polugodišnji   izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2014.godinu
  4. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Draganić
  5. Prijedlog odluke o naknadama za rad vijećnika, članova radnih tijela i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela
  6. Prijedlog  odluke o kriterijima i proceduri otpisa potraživanja i obveza  Općine Draganić
  7. Prijedlog odluke o javnim priznanjima Općine Draganić
  8. Prijedlog odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Draganić
  9. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE DRAGANIĆ

 

Josip Jazvac