Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Draganić

REPUBLIKA   HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/14-01/29
URBROJ: 2133/08-05/04-14-1
Draganić,  27. studeni 2014. g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13), sazivam

12. SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati  11. prosinca  2014. g. u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati sa sljedećim prijedlogom

      D n e v n o g   r e d a

 –  vijećnička pitanja (aktualni sat)

 1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
 2. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika
 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Draganić za 2014.g.
 4. Prijedlog Proračuna Općine Draganić za 2015.g.
 5. Program održavanja komunalne infrastrukture (2)
 6. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture
 7. Program kapitalnih ulaganja u 2015
 8. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine

            Draganić  za 2015

 1. Program javnih potreba u kulturi Općine Draganić  za 2015. god
 2. Socijalni plan 2014
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava komunalne naknade
 4. Odluka o raspoređivanju sredstava  političkim strankama
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Draganić za 2015.g
 6. Izvješće o isplaćenim sredstvima sa tekuće rezerve
 7. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta, ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za potrebe operativnih snaga
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta, ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka
 10. Prijedlog Rješenja o formiranju radne skupine za ažuriranje Plana zaštite i spašavanja
 11. Prijedlog Rješenja o formiranju radne skupine za ažuriranje Plana zaštite od požara
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Draganić u 2014.g.
 13. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja mjera zaštite od požara za 2015.g.
 14. Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Draganić
 15. Prijedlog Zaključka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za savjet mladih
 16. Prijedlog Odluke o naknadama za rad vijećnika, članova radnih tijela i djelatnika jedinstvenog upravnog odjela
 17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području  Karlovačke županije
 18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području  Karlovačke županije
 19. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova zimske službe
 20. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Draganić
 21. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju čuvanja djeteta (Ozmec) u obrtu Teta Ljilja
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o općinskim porezima
 23. Prijedlog Odluke o osiguravanju sredstva za provedbu projekta CGO „ Babina gora“
 24. Zaključak o prestanku vijećničkog mandata vijećniku Borisu Lebariću
 25. Prijedlog  Zaključka o potpisivanju sporazuma energetske učinkovitosti javne rasvjete
 26. Razno

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                OPĆINE DRAGANIĆ

                                                                                                          Josip Jazvac