Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Draganić

REPUBLIKA   HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/15-01/06
URBROJ: 2133/08-05/01-15-1
Draganić,  25. ožujka  2015. g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13), sazivam

15.  SJEDNICU OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ
koja će se održati u ČETVRTAK, 16. travnja 2015. g.
u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 18,00 sati

sa sljedećim prijedlogom
D n e v n o g   r e d a

Predlažem sljedeći dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
3. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća ( telefonska)
4. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za korištenje prostora zgrade u Draganiću, Draganići 10
7. Prijedlog Odluke za II. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Draganić
8. Odluka o izboru člana/ce  Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Draganić
9. Odluka za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić za 2014. godinu
10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu idejnog rješenja i ishođenja svih potrebnih uvjeta za rekonstrukciju nerazvrstanih ceste (u svrhu apliciranja projekta na Mjeru 7.4.)
11. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu geodetskih elaborata za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (u svrhu apliciranja projekta na Mjeru 7.4.)
12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za poslove održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014.g.
14. Usvajanje Godišnjeg  Izvješća za 2014.godinu
15. Razno

Materijale dostavljamo priložene pozivu. Molimo za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javite na telefon 715-136

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAGANIĆ

Josip Jazvac v.r.