Poziv na 32. sjednicu Općinskog vijeća Draganić

REPUBLIKA   HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/17-01/09
URBROJ: 2133/08-01-17-1
Draganić,  12. travnja 2017.  g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) (Glasnik Općine Draganić 4/15) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13) i („Glasnik Općine Draganić“ 4/15), sazivam

32.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u utorak 18. travnja  2017. g.

u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

sa sljedećim prijedlogom

D n e v n o g   r e d a

  1. Aktualni sat
  2. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća
  3. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Draganić
  4. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Draganić
  5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt – Rekonstrukcija Vatrogasnog             doma Draganić (unutar mjere 07)
  6. Utvrđivanje prijedloga kandidata za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Karlovcu
  7. Razno

Predsjednik  Općinskog vijeća
Josip Jazvac