Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća Draganić

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/05
URBROJ: 2133/08-01-18-1
Draganić, 21. svibnja 2018. g.

Na temelju članka 35. stavka 1. i 2. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke Županije“ broj 18/13, 59/13 i 6/18 ) (Glasnik Općine Draganić 4/15) i članka 17. stavka 1. alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj 48/13), sazivam

07. SJEDNICU OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ
koja će se održati u ponedjeljak, 28. svibnja 2018. g.
u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 18,00 sati

sa sljedećim prijedlogom

D n e v n o g r e d a

– vijećnička pitanja (aktualni sat)
1. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna općine Draganić za 2017. g.
3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja utvrđenog za proračunsku 2017. g.
4. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Draganić
5. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Draganić za 2017. g. 6. Odluka o prihvaćanju inicijative osnivanja turističke zajednice područja
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić
8. Razno

Predsjednik Općinskog vijeća

Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.