Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Draganić

REPUBLIKA   HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/14-01/16
URBROJ: 2133/08-05/04-14-1
Draganić,  10. lipnja 2014. g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13), sazivam

9.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u srijedu, 26. lipnja  2014. g.

u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 18,00 sati

sa sljedećim prijedlogom

D n e v n o g   r e d a

 1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća
 2. Aktualni sat
 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine Draganić za 2013.g.
 4. Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Proračuna Općine Draganić po godišnjem obračunu za 2013.g.
 5. Izmjene i dopune Proračuna općine Draganić uza 2014. godinu – Rebalans Proračuna
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Programa i Odluka za 2014. godinu: 
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2014.
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa kapitalnih ulaganja u 2014. g.
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Programa zadovoljenja potreba u vatrogastvu u 2014. g.
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa zadovoljenja potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima u 2014. g.
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o izmjenama i dopunama Socijalnog plan    Općine Draganić za 2014.
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava komunalne naknade
 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
 9. Odluka o usvajanju Izvješća zapovjednika VZO Draganić o stanju zaštite od  požara za 2013. godinu i smjernice za 2014.g.
 10. Provedbeni operativni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Draganić za 2014.godinu
 11. Odluka o nerazvrstanim cestama, donošenje
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora
 13. Zaključak o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za članove savjeta mladih
 14. Rješenje o razrješenju mrtozornika na području Općine Draganić
 15. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje komunalne infrastrukture
 16. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju  i rekonstrukciju potpornog zida groblja u Draganiću
 17. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za koncesiju za obavljanje komunalnih djelatnosti crpenje, odvoza i zbrinjavanja fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Draganić
 18. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu električnom energijom
 19. Financijski izvještaj Komunalnog društva Draganić za 2013.g.
 20. Izvješće o stanju Turističke zajednice općine Draganić
 21. Razno 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE DRAGANIĆ

 

Josip Jazvac