Dnevni red za 31. sjednicu Općinskog vijeća Draganić

REPUBLIKA   HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/17-01/05
URBROJ: 2133/08-05-17-1
Draganić,  09. ožujka 2017.  g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) (Glasnik Općine Draganić 4/15) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13) i („Glasnik Općine Draganić“ 4/15), sazivam

31.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u četvrtak 16. ožujka  2017. g.

u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

sa sljedećim prijedlogom

D n e v n o g   r e d a

 1. Aktualni sat
 2. Verifikacija Zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća
 3. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog načelnika (srpanj – prosinac 2016. g.)
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u  2016. g.
 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. g.
 6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2016. g.
 7. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. g.
 8. Izvješće o izvršenoj prvoj preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Draganić za 2016. g.
 9. Izvješće Nadzornog odbora Komunalnog Društva Draganić d.o.o. za 2016. g.
 10. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Općine Draganić
 11. Zamolba za ukidanje svojstva javnog dobra u Vrbancima
 12. Razno

Predsjednik  Općinskog vijeća
Josip Jazvac

Poziv na 32. sjednicu Općinskog vijeća Draganić

REPUBLIKA   HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/17-01/09
URBROJ: 2133/08-01-17-1
Draganić,  12. travnja 2017.  g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) (Glasnik Općine Draganić 4/15) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13) i („Glasnik Općine Draganić“ 4/15), sazivam

32.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u utorak 18. travnja  2017. g.

u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati

sa sljedećim prijedlogom

D n e v n o g   r e d a

 1. Aktualni sat
 2. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća
 3. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Draganić
 4. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Draganić
 5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt – Rekonstrukcija Vatrogasnog             doma Draganić (unutar mjere 07)
 6. Utvrđivanje prijedloga kandidata za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Karlovcu
 7. Razno

Predsjednik  Općinskog vijeća
Josip Jazvac

Poziv na 7. sjednicu Općinskog vijeća Draganić

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/18-01/05
URBROJ: 2133/08-01-18-1
Draganić, 21. svibnja 2018. g.

Na temelju članka 35. stavka 1. i 2. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke Županije“ broj 18/13, 59/13 i 6/18 ) (Glasnik Općine Draganić 4/15) i članka 17. stavka 1. alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj 48/13), sazivam

07. SJEDNICU OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ
koja će se održati u ponedjeljak, 28. svibnja 2018. g.
u Maloj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 18,00 sati

sa sljedećim prijedlogom

D n e v n o g r e d a

– vijećnička pitanja (aktualni sat)
1. Verifikacija zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna općine Draganić za 2017. g.
3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja utvrđenog za proračunsku 2017. g.
4. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Draganić
5. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Draganić za 2017. g. 6. Odluka o prihvaćanju inicijative osnivanja turističke zajednice područja
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić
8. Razno

Predsjednik Općinskog vijeća

Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped.

Poziv na 15. sjednicu Općinskog vijeća Draganić

REPUBLIKA   HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/15-01/06
URBROJ: 2133/08-05/01-15-1
Draganić,  25. ožujka  2015. g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13), sazivam

15.  SJEDNICU OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ
koja će se održati u ČETVRTAK, 16. travnja 2015. g.
u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 18,00 sati

sa sljedećim prijedlogom
D n e v n o g   r e d a

Predlažem sljedeći dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
3. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća ( telefonska)
4. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju naknade za korištenje prostora zgrade u Draganiću, Draganići 10
7. Prijedlog Odluke za II. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Draganić
8. Odluka o izboru člana/ce  Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Draganić
9. Odluka za dodjelu javnih priznanja Općine Draganić za 2014. godinu
10. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu idejnog rješenja i ishođenja svih potrebnih uvjeta za rekonstrukciju nerazvrstanih ceste (u svrhu apliciranja projekta na Mjeru 7.4.)
11. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu geodetskih elaborata za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (u svrhu apliciranja projekta na Mjeru 7.4.)
12. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za poslove održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.
13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014.g.
14. Usvajanje Godišnjeg  Izvješća za 2014.godinu
15. Razno

Materijale dostavljamo priložene pozivu. Molimo za odaziv sjednici u zakazano vrijeme, a opravdanu spriječenost javite na telefon 715-136

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRAGANIĆ

Josip Jazvac v.r.

Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća Draganić

REPUBLIKA   HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/14-01/29
URBROJ: 2133/08-05/04-14-1
Draganić,  27. studeni 2014. g.

Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj  18/13 i 59/13) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13), sazivam

12. SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati  11. prosinca  2014. g. u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati sa sljedećim prijedlogom

      D n e v n o g   r e d a

 –  vijećnička pitanja (aktualni sat)

 1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
 2. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika
 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Draganić za 2014.g.
 4. Prijedlog Proračuna Općine Draganić za 2015.g.
 5. Program održavanja komunalne infrastrukture (2)
 6. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture
 7. Program kapitalnih ulaganja u 2015
 8. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine

            Draganić  za 2015

 1. Program javnih potreba u kulturi Općine Draganić  za 2015. god
 2. Socijalni plan 2014
 3. Odluka o raspoređivanju sredstava komunalne naknade
 4. Odluka o raspoređivanju sredstava  političkim strankama
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Draganić za 2015.g
 6. Izvješće o isplaćenim sredstvima sa tekuće rezerve
 7. Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nastajanja požara na otvorenom prostoru
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta, ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za potrebe operativnih snaga
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta, ustroja i načina korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka
 10. Prijedlog Rješenja o formiranju radne skupine za ažuriranje Plana zaštite i spašavanja
 11. Prijedlog Rješenja o formiranju radne skupine za ažuriranje Plana zaštite od požara
 12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Draganić u 2014.g.
 13. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja mjera zaštite od požara za 2015.g.
 14. Prijedlog Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Draganić
 15. Prijedlog Zaključka o objavi javnog poziva za predlaganje kandidata za savjet mladih
 16. Prijedlog Odluke o naknadama za rad vijećnika, članova radnih tijela i djelatnika jedinstvenog upravnog odjela
 17. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području  Karlovačke županije
 18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području  Karlovačke županije
 19. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova zimske službe
 20. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Draganić
 21. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju čuvanja djeteta (Ozmec) u obrtu Teta Ljilja
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke  o općinskim porezima
 23. Prijedlog Odluke o osiguravanju sredstva za provedbu projekta CGO „ Babina gora“
 24. Zaključak o prestanku vijećničkog mandata vijećniku Borisu Lebariću
 25. Prijedlog  Zaključka o potpisivanju sporazuma energetske učinkovitosti javne rasvjete
 26. Razno

   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                OPĆINE DRAGANIĆ

                                                                                                          Josip Jazvac