6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ, 19. PROSINCA 2013.

REPUBLIKA   HRVATSKA
KARLOVAČKA  ŽUPANIJA
OPĆINA DRAGANIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:   021-05/13-01/35
URBROJ: 2133/08-05-13-1
Draganić, 19. prosinca 2013. g.

 Na temelju članka 34. stavka 2. i 3. Statuta Općine Draganić  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj 18/13.) i članka 17. stavka 1.  alineja 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić – pročišćeni tekst („Glasnik Karlovačke Županije“, broj  48/13/), sazivam

6.  SJEDNICU OPĆINSKOG

VIJEĆA OPĆINE DRAGANIĆ

koja će se održati u četvrtak, 19. prosinca  2013. g.

u Velikoj vijećnici Općine Draganić, s početkom u 17,00 sati 

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje Zapisnika sa  4. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Draganić
 3. Usvajanje Zapisnika sa 5. telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Draganić
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Draganić za 2013. g.
 5. Donošenje Proračuna Općine Draganić za 2014. g.6.   Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Draganić za 2014. g.

  7.   Donošenje Programa i Odluka za 2014. godinu .:

 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2014.
 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. g.
 3. Programa kapitalnih ulaganja u 2014. g.
 4. Programa zadovoljenja potreba u vatrogastvu u 2014. g.
 5. Programa zadovoljenja potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima u 2014. g.f)    Socijalnog plan Općine Draganić za 2014.
 6. Odluke o raspoređivanju sredstava komunalne naknade8.  Donošenje Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Draganić 1

  9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava namijenjenih za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2014. g.

  10.   Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području  Općine Draganić u 2013. g.

  11. Donošenje Odluke o izdavanju Službenog gasila Općine Draganić

  12. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Komunalnog Društva Draganić za povećanje godišnje grobne naknade

  13. Donošenje Odluke o kupnji FREZE za potrebe Komunalnog društva Draganić d.o.o.

  14. Donošenje Rješenja o imenovanju Inventurne komisije za godišnji popis imovine i obveza   Općine Draganić

  15. Zaključak o  prihvaćanju Programa predškole u pedagoškoj godini 2013/2014 u organizaciji dječjeg vrtića DIDI , Krašić, Krašić 4/d

  16. Zahtjev obitelji Mauko za formiranje građevinske čestice površine cca 2600m²

  17. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece u ustanovama

  predškolskog odgoja.

  18. Imenovanje članova Povjerenstva za zakup

  19. Imenovanje člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanju u funkciju poljoprivredne  proizvodnje poljoprivrednog zemljišta

  20. Razno

   

  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                               Josip Jazvac