Statut općine

OPĆINSKO VIJEĆE

021-01/09-01/10
2133/08-05-09/1
10. srpnja 2009. g
Na temelju čl. 35. st. 1 točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08) i članka 11. Statuta općine Draganić (Službeni glasnik Karlovačke županije br. 2/2006) Općinsko vijeće Općine Draganić na 2. redovnoj sjednici održanoj dana 10. srpnja 2009. godine donijelo je

S T A T U T
OPĆINE DRAGANIĆ
I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo Općine Draganić (u daljnjem tekstu: Općina) i to:
– status, područje i granice,
– samoupravni djelokrug,
– obilježja, pečati i dan općine,
– javna priznanja,
– ustrojstvo i ovlasti te način rada tijela,
– financiranje i imovina,
– oblici konzultiranja građana i neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju,
– mjesna samouprava,
– ustroj i rad javnih službi,
– oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
– druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza

I I STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE
Članak 2.
Općina Draganić je jedinica lokalne samouprave.
Naziv općine je: Općina Draganić.
Općina je pravna osoba sa sjedištem u Draganiću, Draganići 10.

Članak 3.
Općina Draganić je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a unutar granica Karlovačke županije.

Članak 4.
Cijelo područje Općine Draganić obuhvaća jedno naseljeno mjesto – Draganić, koje se sastoji od slijedećih ulica: Bencetići, Goljak, Lug, Mrzljaki, Darići, Budrovci, Vrbanci, Jazvaci, Barkovići, Draganići, Križančići, Vrh, Franjetići i Lazina.

Članak 5.
Granice Općine Draganić idu rubnim granicama katastarskih granica rubnih naselja Općine.
Općina Draganić graniči sa Gradovima Karlovac i Jastrebarsko, te Općinom Krašić.
S Gradom Jastrebarsko granica teče, počevši od tromeđe katastarskih općina Gornja Kupčina, Draganić i Čeglje, granicom K.O. Draganić i K.O. Čeglje, zatim granicom K.O. Draganić i K.O. Domagović, te granicom K.O. Draganić i K.O. Cvetković do tromeđe s K.O. Šišljavić.
S gradom Karlovac granica teče, počevši od tromeđe katastarskih općina, Cvetković, Draganić i Šišljavić, granicom K.O. Draganić i K.O. Šišljavić, zatim granicom K.O. Draganić i K.O. Pokup. Blatnica, dalje granicom K.O. Draganić i K.O. Pokup. Luka, dalje granicom K.O. Draganić i K.O. Rečica, dalje granicom K.O. Draganić i K.O. D. Mekušje, dalje granicom K.O. Draganić i K.O. D. Pokupje, dalje granicom K.O. Draganić i K.O. Mahično, te dalje tom granicom do tromeđe s K.O. G. Kupčina.
S Općinom Krašić granica teče od tromeđe K.O. Mahično , K.O. Draganić i K.O. Gornja Kupčina, granicom K.O. Draganić i K.O. Gornja Kupčina do tromeđe s K.O. Čeglje.
Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom u posebnom zakonu.
I I I SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 6.
Općina Draganić u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalne djelatnosti,
– brigu o djeci,
– socijalnu skrb,
– primarnu zdravstvenu zaštitu,
– odgoj i osnovno obrazovanje,
– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
– zaštitu potrošača,
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarnu i civilnu zaštitu,
– promet na svom području,
– ostale poslove sukladno posebnim zakonima
Članak 7.
Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Draganić, navedeni u članku 6. ovog Statuta prenesu na Karlovačku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.
Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Karlovačke županije da se pojedini poslovi iz njezina samoupravnog djelokruga, uz predhodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjere Općini, ako može za to osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
IV OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE
Članak 8.
Obilježja Općine Draganić su grb, zastava i Dan Općine.
Izgled i uporaba grba regulirati će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 9.
Zastava Općine Draganić je jarko crvene boje s grbom Općine u sredini.

Članak 10.
O načinu isticanja i uporabe grba i zastave Općine Draganić Općinsko vijeće donosi poseban opći akt.

Članak 11.
Općina Draganić ima pečat.
Tijela Općine mogu imati posebne pečate a to su: pečat Općinskog vijeća, pečat Općinskog načelnika i pečat Jedinstvenog upravnog odjela.
Opis pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka, te način njihove uporabe i čuvanja, uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 12.
U Općini Draganić se svečano obilježava 23. travnja kao Dan općine.
U povodu Dana općine dodjeljuju se javna priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.
V JAVNA PRIZNANJA
Članak 13.
Općinsko vijeće povodom Dana općine dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama koje svojim radom i djelovanjem značajno doprinose promicanju cjelokupnog interesa Općine Draganić.

Članak 14.
Javna priznanja Općine Draganić su:
– plaketa Općine Draganić
– proglašenje počasnog građanina Općine Draganić.
Članak 15.
Plaketa Općine Draganić dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti posebno značajnih za općinu Draganić.

Članak 16.
Počasnim građaninom Općine može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u RH ili svijetu, mira u svijetu i napretku čovječanstva.
Počasnim građaninom Općine ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine.

Članak 17.
O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja općine odlučuje Općinsko vijeće posebnim općim aktom.
Osim javnih priznanja navedenih u članku 14. ovog Statuta, za pojedine prigode Općinsko vijeće može ustanoviti i dodijeliti i druga priznanja.
VI USTROJ, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

a) Predstavničko tijelo – Općinsko vijeće
Članak 18.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Članak 19.
Općinsko vijeće ima 11 članova..

Članak 20.
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine
Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima.

Članak 21.
Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona. Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 22.
Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.
Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 23.
Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Članak 24.
Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća, u skladu s ovim Statutom i Zakonom.
Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 25.
Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog potpredsjednika koji se bira većinom glasova svih članova, a na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje ili najmanje jedne trećine članova vijeća, javnim glasovanjem.
Kad je predloženo više kandidata vijeće može odlučiti da se izbor predsjednika i potpredsjednika obavi tajnim glasovanjem.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo.
Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.
Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 5. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 15 dana.
Nakon proteka rokova iz st. 6. ovoga članka sjednicu može sazvati na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 26.
Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.
Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.
Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakonskom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.
Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika, predsjeda dobno najstariji član.

Članak 27.
Općinsko vijeće:
– donosi Statut općine Draganić i Poslovnik Općinskog vijeća,
– donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine,
– osniva i bira članove radnih tijela vijeća te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom,
– uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić,
– osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za općinu,
– donosi proračun Općine Draganić, te usvaja Izvješće o izvršenju proračuna Općine Draganić,
– donosi Prostorni plan uređenja Općine Draganić,
– donosi Plan zaštite od požara, elementarnih nepogoda i zaštite okoliša općine,
– daje inicijativu za osnivanje mjesnih odbora za ostvarivanje neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana i odlučuje o raspisivanju referenduma za izbor mjesnih odbora u skladu sa zakonom,
– donosi odluke o uspostavljanju suradnje sa drugim lokalnim zajednicama kao i institucijama koje mogu svojom suradnjom pripomoći poboljšanju uvjeta življenja stanovništva općine,
– daje inicijativu i donosi odluke o promjeni područja, imena naselja i druga pitanja od strateške važnosti za općinu,
– dva puta godišnje razmatra financijsko izvješće,
– upravlja imovinom u općinskom vlasništvu,
– potiče aktivnosti udruga građana,
– obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.
Članak 28.
Članovi Općinskog vijeća mogu općinskom načelniku postavljati pitanja o njegovu radu.
Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća sukladno odredbama poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić.

Članak 29.
Načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću.
Pored izvješća iz st. 1. ovog članka Općinsko vijeće može od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga.

Članak 30.
Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.
Statut Općine Draganić, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.
Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 31.
Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost se može isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktom Općine.
Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje načelnik.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu s Poslovnikom ili drugim općim aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.
Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem.

Članak 32.
Općinsko vijeće osniva stalne i povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata Općinskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja od važnosti za življenje stanovništva, te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Općinsko vijeće.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz st. 1. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća ili posebnom odlukom Općinskog vijeća o osnivanju radnog tijela.
U odbore i druga radna tijela iz st. 1. ovog članka, radi bolje koordinacije sa stanovništvom, mogu biti izabrani građani koji nisu vijećnici, ali njihov broj u pojedinom tijelu ne može biti veći od broja članova Općinskog vijeća.

Članak 33.
Ostala pitanja u vezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom.
a) Izvršno tijelo: Općinski načelnik
Članak 34.
Izvršno tijelo u općini je Općinski načelnik.

Članak 35.
Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.
Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se bira na općim i izravnim izborima sukladno posebnom zakonu..

Članak 36.
Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnosti na koje su izabrani obavljati profesionalno.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Draganić o tome hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.
Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti na koju su izabrane osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.
Osnovna mjerila za određivanje plaće, odnosno naknade plaće osoba iz st.avka 1. ovoga članka, određuju se posebnim zakonom.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 dana po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.
Naknada iz stavka 5. ovoga članka isplaćuje se na teret proračuna općine Draganić.
Prije isteka roka iz stavka 5. ovoga članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem.
Općinski načelnik i njegov zamjenik koji svoju dužnost obavljaju volonterski, za vrijeme obavljanja navedenih dužnosti imaju pravo na naknadu u visini koju određuje Općinsko vijeće posebnom Odlukom.

Članak 37.
Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:
– danom podnošenja ostavke,
– danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
– danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, RH i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
– danom odjave prebivališta s područja Općine Draganić,
– danom prestanka hrvatskog državljanstva,
– smrću
Općinsko vijeće će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu RH o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.
Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u općini se neće raspisati prijevremeni izbori za izbor općinskog načelnika nego će do kraja mandata navedenu dužnost obavljati njegov zamjenik.
Ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika neće se raspisivati prijevremeni izbori.
Članak 38.
Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti.
Općinsko vijeće može raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučaju:
– kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog vijeća,
– kada svojim radom prouzroče općini znatnu materijalnu štetu.
Pod pojmom znatne materijalne štete iz st. 2. ovoga članka smatra se šteta u iznosu od 1% od proračuna općine Draganić u tekućoj godini, a ako 1% od proračuna iznosi preko 500.000 (petsto tisuća) kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000 kuna.
Na referendum iz st. 2. ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prijedlog za raspisivanje referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.
Odluka o raspisivanju referenduma o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća. Ako na referendumu o pitanju iz st. 2. ovoga članka bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada RH imenovati će povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.
Predstavničko tijelo ne smije raspisati referendum o razrješenju općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
Referendum iz st. 2. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Članak 39.
20 % birača upisanih u popis birača općine imaju pravo Općinskom vijeću predložiti raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja općinskog načelnika i njegovog zamjenika.
Odluku o raspisivanju referenduma Općinsko vijeće mora donijeti u roku od 30 dana od prijema prijedloga.
Referendum iz st. 1. ovoga članka ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od ranije održanog referenduma o istom pitanju.
Na referendumu iz st. 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti te lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 40.
Općinski načelnik zastupa općinu.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela općine.
Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene Statutom općine u skladu sa zakonom.

Članak 41.
Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti zamjenjuje zamjenik općinskog načelnika u skladu sa Statutom.
Općinski načelnik, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti svom zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 42.
Izvršne poslove u općini obavlja Općinski načelnik.
Općinski načelnik može, sa ciljem pomoći u planiranju i realizaciji projekata, te rješavanju sveukupne Općinske problematike, oformiti savjetodavno tijelo od stručnih osoba po vlastitom izboru.
Savjetodavno tijelo iz stavka 2. ovog članka ima savjetodavnu ulogu i njegove odluke nisu obvezujuće.

Članak 43.
Općinski načelnik obavlja poslove utvrđene ovim Statutom, u skladu sa zakonom, i to kako slijedi:
– priprema prijedloge općih akata,
– izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
– usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela općine u obavljanju poslova iz njegovog samoupravnog djelokruga te nadzire njegov rad,
– upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu općine kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i Statutom,
– odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.
U slučaju stjecanja ili otuđenja pokretnina i nekretnina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% proračunskih prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja predhodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju ili otuđivanju pokretnina ili nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, odluku o istom donosi Općinsko vijeće.

c) Upravno tijelo – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DRAGANIĆ
Članak 44.
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine, kao i poslova državne uprave prenesenih na općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel općine Draganić.
Ustroj Jedinstvenog upravnog odjela u smislu st. 1. ovoga članka Općinsko vijeće će urediti općim aktom u skladu sa Statutom i zakonom.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 45.
Općinski načelnik može razriješiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela:
– ako pročelnik sam zatraži razrješenje
– ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,
– ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima općine, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela općine ili postupa protivno njima,
– ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči općini veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Na prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Članak 46.
Upravne, stručne i ostale poslove iz samoupravnog djelokruga općine obavljaju službenici i namještenici.
Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga općine, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.
Prava, obveze i odgovornosti, kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine uređuju se posebnim zakonom.

Članak 47.
Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, općina može zajedno u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, sukladno zakonu.

Članak 48.
Službenici Jedinstvenom upravnom odjelu općine Draganić poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.
Trajno osposobljavanje i usavršavanje službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi provodit će se na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika, koje će na temelju zajedničkog prijedloga nacionalnog saveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, donijeti Vlada RH.
VII FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE
Članak 49.
Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.
Prihodi općine moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju njezina tijela u skladu sa zakonom.
Prihodi općine su:
– općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
– prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava općine,
– prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu općine, odnosno u kojima ima udjele ili dionice,
– prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,
– novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa zakonom,
– udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom
– sredstva pomoći i dotacija RH predviđena u Državnom proračunu
– drugi prihodi određeni zakonom
Članak 50.
Prihode i rashode planira Općinsko vijeće godišnjim proračunom koji donosi natpolovičnom većinom svih vijećnika u skladu sa zakonom.
Ako se godišnji proračun za slijedeću računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, donosi se odluka o privremenom financiranju i to najdulje za razdoblje od tri mjeseca.
Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće natpolovičnom većinom svih vijećnika u skladu sa Zakonom.
Godišnji proračun općine dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

Članak 51.
Ukupno materijalno i financijsko poslovanje općine Draganić nadzire Općinsko vijeće.
Ministarstvo financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo, nadzire zakonitost materijalnog i financijskog poslovanja općine Draganić.

Članak 52.
Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju općini Draganić čine njezinu imovinu.
Općina mora upravljati, koristiti se i raspolagati svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina.
Općina Draganić vodi evidenciju o svojoj imovini.
Općina vodi financijsko knjigovodstvo i redovno izvješćivanje u skladu s važećim zakonima.
Općina donosi odluke kojima propisuje vrste i visinu stopa poreza, naknada i ostalih prihoda u skladu sa zakonom.
VIII AKTI OPĆINE
Članak 53.
Općinsko vijeće u svom samoupravnom djelokrugu donosi Statut, Poslovnik, odluke, rješenja, zaključke, naredbe, pravilnike i preporuke.
Opći akti se objavljuju u Službenom glasniku Karlovačke županije.
Odluke i drugi opći akti za koje je to određeno stupaju na snagu osmog dana nakon objave, odnosno iznimno danom objave u službenom glasilu.
Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 54.
Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine.
Jedinstveni upravni odjel za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine neposredno izvršava i nadzire provođenje akata Općinskog vijeća te donosi akte poslovanja, sukladno posebnoj odluci.
U provođenju nadzora iz stavka 2. ovoga članka Jedinstveni upravni odjel može u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 55.
Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.
Iznimno od st. 1. ovoga članka, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kad je to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba donose tijela državne uprave.
Protiv pojedinačnih akata iz st. 1. ovoga članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.
Na donošenje akata iz ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.
U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv konačnih pojedinačnih akata iz st. 1. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.
Odredbe ovoga članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 56.
Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza lokalnih poreza, doprinosa i naknada, odnosno poreza, doprinosa i naknada koji su prihod općine, donosi se po skraćenom upravnom postupku.
Skraćeni upravni postupak provodi se i kod pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je općina osnivač.

Članak 57.
Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i općinskog načelnika, kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.
IX NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 58.
Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.
Referendum, sukladno zakonu i ovom Statutu, raspisuje Općinsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog polovice mjesnih odbora i na prijedlog 20% birača upisanih u popis birača općine.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području općine upisani u popis birača Općine Draganić.
Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 59.
Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegovog djelokruga.
O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto birača upisanih u popis birača općine, te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 60.
Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sukladno Zakonu o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad, kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela, te na nepravilan odnos zaposlenih kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.
Na podnijete predstavke i pritužbe predsjednik Općinskog vijeća dužan je podnositeljima dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke ili pritužbe.
Tijelo iz stavka 1. ovoga članka je dužno u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavki i pritužbi.
X MJESNA SAMOUPRAVA

a) Osnivanje mjesnih odbora
Članak 61.
Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području općine Draganić osnivaju se mjesni odbori.
Područja Mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.
Mjesni odbor je pravna osoba.
Na području općine Draganić Mjesni odbori su:
1. Mjesni odbor Mrzljaki -Goljak, koji obuhvaća područje ulica: Lug, Goljak, Bencetići i Mrzljaki
2. Mjesni odbor Budrovci, koji obuhvaća područje ulica: Budrovci, Darići, Jazvaci i Vrbanci
3. Mjesni odbor Draganići, koji obuhvaća područje ulica: Barkovići, Draganići, Križančići i Vrh
4. Mjesni odbor Lazina – Franjetići, koji obuhvaća područje ulica: Lazina i Franjetići.
U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovoga članka, Mjesni odbor dužan je uvažavati interes Općine Draganić u cjelini.
Članak 62.
Inicijativu i prijedlog za osnivanje novih mjesnih odbora, koji u odnosu na ostale dijelove postojećih mjesnih odbora čine zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Općinsko vijeće, Vijeće mjesnog odbora, najmanje 20% građana s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja.
Prijedlog iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o:
– podnositelju inicijative odnosno predlagaču,
– imenu mjesnog odbora,
– području i granicama mjesnog odbora,
– sjedište mjesnog odbora.
O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela područja iz postojećeg mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje Vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.
Članak 63.
Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.
Vijeće mjesnog odbora ima ukupno 5 članova, uključujući i predsjednika a biraju ga građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposrednim tajnim glasovanjem. Na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko vijeće.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje 4 godine.
Vijećnici Općinskog vijeća koji imaju prebivalište na području određenog mjesnog odbora, sudjeluju u radu tog mjesnog odbora bez prava na odlučivanje.

Članak 64.
Vijeće mjesnog odbora:
– donosi program rada i Izvješće o radu mjesnog odbora,
– donosi plan komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,
– donosi pravila mjesnog odbora,
– donosi pravilnik o radu u skladu s ovim Statutom,
– bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora,
– saziva mjesne zborove građana,
– odlučuje o korištenju sredstava namijenjenim mjesnom odboru u proračunu Općine Draganić
– predlaže promjenu područja mjesnog odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na svojem području.
Članak 65.
Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarivanje navedenog programa.

Članak 66.
Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnom odboru odnosno za rad vijeća mjesnog odbora osiguravaju se u proračunu Općine Draganić.
Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u općinskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom odlukom.

Članak 67.
Stručne i administrativne poslove za mjesni odbor obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić.

Članak 68.
Vijeće mjesnog odbora predlaže Općinskom vijeću:
– rješenje od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Općine Draganić i njihova ostvarenja, te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,
– predlaže mjere razvoja komunalne infrastrukture i uređenja naselja,
– predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,
– predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.
Članak 69.
Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.
X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 70.
Predsjednik vijeća mjesnog odbora:
– predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,
– saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća, provodi i osigurava provođenje odluka vijeća, te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,
– surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća, Općinskim načelnikom i Referentom za komunalne poslove
– informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,
– obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora i Općinsko vijeće Općine Draganić.
Članak 71.
Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Općinskom vijeću za zakonitost svog rada. Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora, Općinskom vijeću za zakonitost rada, a predsjedniku Općinskog vijeća za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga.

Članak 72.
Član vijeća mjesnog odbora ima prava i dužnosti:
– prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,
– predlagati vijeću mjesnog odbora razmatranje pojedinih pitanja iz njegova djelokruga,
– raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koji su na dnevnom redu vijeća mjesnog odbora,
– obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri vijeće mjesnog odbora
Članak 73.
Nadzor nad zakonitošću rada vijeća mjesnog odbora obavlja općinski načelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši statut općine, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 74.
Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa ovim Statutom, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja može sazivati mjesne zborove građana.
Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja i sl.).
Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.
XI USTROJ I RAD JAVNIH SLUŽBI
Članak 75.
Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, općina može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.
Trgovačka društva i ustanove iz st. 1. ovoga članka djelatnosti iz njihova djelokruga obavljaju kao javnu službu.

Članak 76.
Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.
Trgovačka društva i ustanove iz st. 1. ovoga članka obvezni su općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.
XII OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE, TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
Članak 77.
Općina Draganić posebno surađuje s Karlovačkom županijom, te svim jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu.

Članak 78.
Radi suradnje u smislu članka 47. ovoga Statuta, općina Draganić s drugim jedinicama lokalne samouprave može osnovati trgovačko društvo i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela, te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

Članak 79.
Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima u Hrvatskoj, kao i u inozemstvu sukladno zakonu.
O prijateljstvu u smislu st. 1. ovoga članka potpisuje se posebna povelja, koju u ime općine potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, sukladno odluci Općinskog vijeća.
XIII JAVNOST RADA
Članak 80.
Na sjednicama Općinskog vijeća omogućuje se nazočnost izvjestiteljima javnih glasila i građanima, sukladno Poslovniku Općinskog vijeća Općine Draganić.
Radi potpunijeg izvješćivanja javnosti, tijela Općine Draganić mogu davati službena priopćenja i održavati konferencije za javna glasila.

Članak 81.
Bez nazočnosti javnosti održavaju se sjednice vijeća ili drugih tijela kada se raspravlja o dokumentima, koji su sukladno posebnim propisima označeni povjerljivim.

Članak 82.
Ostvarivanje javnosti rada tijela općine Draganić, propisuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 83.
Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine Draganić sukladno posebnim zakonima i odredbama ovoga statuta, primjenjivat će se postojeći akti Općine Draganić u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonima i ovim statutom.
U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz st. 1. ovoga članka primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovoga Statuta.

Članak 84.
Općina Draganić će izvršiti usklađenje svojih općih akata kojima se uređuju poslovi iz njezinog samoupravnog djelokruga, u rokovima određenim posebnim zakonima.

Članak 85.
Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.
Promjenu Statuta može predložiti općinski načelnik, radno tijelo Općinskog vijeća i 1/3 članova Općinskog vijeća.
Općinsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta.
Ako Općinsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.
Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.

Članak 86.
Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje vrijediti Statut Općine Draganić (Službeni glasnik Karlovačke županije br. 2/2006)

Članak 87.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasili Općine Draganić – Glasniku Karlovačke županije.
Klasa: 021-01/09-01/10
Urudžbeni broj: 2133/08-05-09/1
Draganić, 10. srpnja 2009. g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Bujan