Pristup informacijama

Službenik za informiranje Općine Draganić:

Dražena Lesić, dipl.iur.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
(+385 47) 715 770

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Službeniku za informiranje na jedan od sljedećih načina:

  1. putem telefona na broj: 047/ 715 – 136, 047/715 – 770
  2. putem faksa na broj: 047/ 715 – 376
  3. elektroničkom poštom opcina-draganic@ka.t-com.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  4. poštom na adresu: Općina Draganić, Draganići 10, 47201 Draganić, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
  5. osobno na adresu: Općina Draganić, Draganići 10, 47201 Draganić, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 08,00 do 14,00 sati

 

Obrasci:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Žalba protiv rješenja – ponovna uporaba informacija

Žalba protiv rješenja – pristup informacijama

Žalba – šutnja uprave – ponovna uporaba informacija

Žalba – šutnja uprave – pristup-informacijama

DODATNE INFORMACIJE:

Zakon o pravu na pristup informacijama
PristupInfo.hr
Popis tijela javne vlasti