Programi i planovi 2014.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2014.

Program kapitalnih ulaganja Općine Draganić u 2014.

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2014.

Program potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima na području Općine Draganić u 2014.

Program potreba u vatrogastvu na području Općine Draganić u 2014.

Socijalni plan Općine Draganić za 2014.godinu