Programi i planovi 2016.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2016.g

Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Draganić za 2016.g

Program kapitalnih ulaganja Općine Draganić u 2016.g

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2016.g

Program potpora u poljoprivredi za 2016.g

Program potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima na području Općine Draganić u 2016.g

Socijalni plan Općine Draganić za 2016.godinu