Programi i planovi 2017.

Izmijenjeni program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukt za 2017.g.

Izmijenjeni program izgradnje kom. infrastrukture za 2017.

Izmijenjeni program kap. ulaganja za 2017.

Izmijenjeni program u kulutri, sportu i društv. djelatnostima za 2017.

Izmijenjeni program u vatrogastvu za 2017.g.

Izmijenjeni Socijalni program za 2017.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2017.g

Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na na području Općine Draganić za 2017.godinu

Program kapitalnih ulaganja Općine Draganić za 2017.g

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2017.

Program potpora u poljoprivredi za 2017.g

Program potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima na području Općine Draganić u 2017.

Program utroška sredstava za 2015.g. od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 2017

Socijalni plan Općine Draganić za 2017.godinu