Programi i planovi 2018.

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Draganić za 2018.godinu

Izmijenjeni i dopunjeni Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić za 2018.g.

Izmijenjeni i dopunjeni program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području Općine Draganić za 2018.g.

Izmijenjeni i dopunjeni Program kapitalnih ulaganja na području Općine Draganić za 2018.g.

Izmijenjeni i dopunjeni Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Draganić u 2018.g.

Izmijenjeni i dopunjeni program potreba u kulturi, sportu i ostalim društvenim djelatnostima na području Općine Draganić za 2018.g.

Izmijenjeni i dopunjeni socijalni program Općine Draganić za 2018.g.

Izmjene i dopune programa potpora u poljoprivredi na području općine Draganić za 2018.godinu

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić za 2018.g

Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture za 2018.

Program javnih potreba u kulturi, sportu i ostalim druš. djelatnostima za 2018.

Program javnih potreba u vatrogastvu za 2018.

Program kapitalnih ulaganja u 2018.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018.

Program potpora u poljoprivredi za 2018.

Program utroška sredstava u 2018.g.

Socijalni plan Općine Draganić za 2018. godinu