Zapisnici i odluke 2016.

Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju početne visine zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Draganić

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Draganić

Odluka o dodatnom sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola s područja općine Dragani u razdoblju od siječnja do ožujka 2016.godine

Odluka o dodatnom sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola s područja općine Draganić u razdoblju od travnja do lipnja 2016.

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika JUO Općine Draganić

Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade za 2016.godinu

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Draganić vijećniku Općinskog vijeća Josipu Jazvacu

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Draganić

Odluka o prijenosu vodnih građevina tvrtki Vodovod i Kanalizacija Karlovac

Odluka o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić

Odluka o visini grobne naknade za 2016. godinu

Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Draganić za razdoblje od 2016.-2021. godine

Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključaka o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja za financiranje programa i projekata za opće dobro koje provode udruge